คนดูแลผู้สูงอายุ

  • คนดูแลผู้สูงอายุ
      จิตใจอันอ่อนโยนของคนดูแลผู้สูงอายุคือสิ่งสำคัญที่สุดของงานนี้ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจรายละเอียดอันอ่อนไหวทุกจุดของผู้สูงวัยอย่างแท้จริง การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้จึงทำให้เราเน้นหนักที่จะหาเฉพาะผู้ที่มีความรู้ และมีจิตใจที่งดงามเท่านั้น เพื่อมาดูแลผู้สูงอายุด้วยความเต็มใจประดุจญาติมิตรใกล้ชิด ความใจเย็นและเอาใจใส่จากหัวใจบริการก็เป็นสิ่งที่เราปลูกฝังให้พนักงานของเราตระหนักถึงอย่างมากที่จะปฏิบัติงานอันสำคัญเช่นนี้

 

[x]ปิด